Дифракция на светлината - тест.
Дифракция на светлината - тест.

1. При преминаване на светлинна вълна от една оптична среда в друга не се променя:

2. Спектър на бяла светлина не може да се получи чрез:

3. Ако малък кръгъл отвор с диаметър d, съизмерим с λ, се осветява със синя светлина, на екрана се получава:

4. Върху дифракционна решетка пада бяла светлина, на екрана се наблюдава:

5. Върху екран се наблюдават концентрични редуващи се светли и тъмни кръгове, като централният кръг е светъл. Дифракционната картина е получена от:

6. При отдалечаване на екрана от дифракционната решетка, дифракционната картина:

7. Дифракционен максимум се получава при разлика в пътищата на вълните:

8. Константата на дифракционна решетка е d= 0. 01mm. Броят на процепите на 1mm дължина от решетката е: